Harpest

Harpest är en sjukdom som smittar från djur till människa. Symptom är bland annat hög feber. Har du drabbats av harpest behandlas du med antibiotika.


Harpest

Harpest – tularemi

Harpest, även kallat tularemi, är en bakterieorsakad sjukdom som främst drabbar gnagare, men kan även smitta till människor.

Smittar genom bett, vatten och damm

Harpestens förekomst varierar år för år, men verkar vara som högst i så kallade sorkår, då det finns massor av sorkar.

Du som människa kan bli smittad av harpest genom:

  • Beröring av ett smittat djur
  • Bett från en smittad insekt så som exempelvis en mygga
  • Att dricka vatten som är smittat
  • Att andas in damm som är smittat av avföring eller urin från sjuka djur.

Symptom är akut hög feber

Har du smittats av harpest får du väldigt hög feber ungefär tre dygn efter smittotillfället. Även illamående och huvudvärk är vanligt.

Beroende på hur du har smittats kan du få olika symptom. Har du smittats genom inandning av smittat damm kan du få ont i lungorna och få lunginflammation. Om du har smittats genom ett bett kan bettet bli till ett sår samt att de närliggande lymfknutorna blir ömma och svullna. Om du har druckit smittat vatten kan du få sår i mun och svalg.

Behandling – antibiotika

Harpest behandlas med antibiotika. Om du inte behandlas med antibiotika kan det ta flera veckor innan du blir frisk.

Anmälningspliktig sjukdom

Har du blivit smittad av harpest är det lag på att du/din läkare måste rapportera detta till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i ditt landsting.